công tyThu mua phế liệu giá cao Bảo Minh
Các Điều Khoản Và Điều Kiện Tiêu Chuẩn
4.5/5 - (2 bình chọn)

HỒ SƠ CÔNG TY TNHH PHẾ LIỆU VIỆT ĐỨC

(A) Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức – Thường gọi là công ty Thu mua phế liệu Việt Đức là công ty chuyên thu mua phế liệu, thu gom rác thải, tái chế kim loại đen và kim loại màu, thu gom thiết bị điện tử và điện tử thải hàng đầu Việt Nam .

(B) Khách hàng muốn bán thanh lý phế liệu cho Việt Đức, Việt Đức mong muốn cung cấp các dịch vụ đó cho Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn này:

1.1 các từ và biểu thức sau sẽ có các nghĩa sau trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

“Thỏa thuận” có nghĩa là Thỏa thuận này đối với việc cung cấp Dịch vụ;

“Ngày Làm việc” có nghĩa là một ngày không phải là Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ của nước Cộng Hoà Xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam;

“Công ty” hoặc “Việt Đức” có nghĩa là  Công ty thu mua phế liệu Việt Đức, bất kỳ bộ phận kinh doanh và công ty tập đoàn nào của nó;

“Điều kiện” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện mua hàng tiêu chuẩn này cùng với bất kỳ điều khoản hoạt động nào được đồng ý bằng văn bản giữa Khách hàng và Công ty trong Hợp đồng mua bán phế liệu, xử lý rác thải.

“Đại diện được ủy quyền hợp lệ” có nghĩa là đại diện của Công ty như được nêu trong Hợp đồng mua bán, người được ủy quyền ký kết Hợp đồng ràng buộc để mua bán Hàng hóa từ Khách hàng và / hoặc bất kỳ viên chức theo luật định nào của công ty;

“Hàng hóa bị loại trừ” có nghĩa là hàng hóa khác với Hàng hóa, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hàng hóa nào có thể được chỉ định hoặc định nghĩa là ‘ Hàng hóa phế liệu ‘ được phế Liệu Việt Đức thông báo cho Khách hàng theo cách khác theo thời gian;

“Hàng hóa” có nghĩa là bất kỳ hàng phế liệu, rác thairm, kim loại đen và kim loại nào mà Khách hàng đồng ý báncho Công ty chúng tôi  (bao gồm bất kỳ loại hàng hóa nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của chúng);

“Không vi phạm” có nghĩa là đối với một trong hai Bên:

(i) một bên thông qua một nghị quyết để đình chỉ, hoặc một tòa án có thẩm quyền ra lệnh hủy bỏ hoặc giải thể hoặc bên đó bị giải thể theo cách khác; hoặc

(ii) việc chỉ định người quản lý hoặc ra lệnh quản lý liên quan đến một trong hai bên, hoặc chỉ định người nhận hoặc người nhận quản trị hoặc người chiếm quyền sở hữu hoặc bán, toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của cam kết, tài sản, quyền hoặc doanh thu của đơn vị; hoặc

(iii) bên đó tham gia một thỏa thuận, thỏa hiệp hoặc thành phần để thỏa mãn các khoản nợ của mình với các chủ nợ của mình hoặc bất kỳ loại nào trong số họ, hoặc thực hiện các bước để có được lệnh tạm hoãn, hoặc nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền để được bảo vệ khỏi các chủ nợ của mình ; hoặc

(iv) bên đó không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình, hoặc có khả năng bị coi là không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình; hoặc

(v) bên đó tham gia vào bất kỳ thỏa thuận, thỏa hiệp hoặc thành phần nào để thỏa mãn các khoản nợ của mình với các chủ nợ.

“Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm bằng sáng chế, chứng chỉ bảo hộ bổ sung, quyền về Bí quyết, nhãn hiệu đã đăng ký, thiết kế đã đăng ký, kiểu mẫu, quyền thiết kế chưa đăng ký, nhãn hiệu chưa đăng ký, quyền ngăn chặn việc chuyển nhượng hoặc cạnh tranh không lành mạnh và bản quyền (cho dù là trong bản vẽ, kế hoạch, thông số kỹ thuật, thiết kế và phần mềm máy tính hay cách khác), quyền cơ sở dữ liệu, quyền địa hình, bất kỳ quyền nào trong bất kỳ phát minh, khám phá hoặc quy trình nào, và các ứng dụng và quyền áp dụng cho bất kỳ điều nào ở trên, trong mỗi trường hợp ở Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia khác trên thế giới và cùng với tất cả các lần gia hạn, gia hạn, tiếp tục, phân chia, phát hành lại, kiểm tra lại và thay thế;

“Biết Cách” có nghĩa là công thức, phương pháp, kế hoạch, phát minh, khám phá, cải tiến, quy trình, phương pháp thực hiện, kỹ thuật, thông số kỹ thuật, thông tin kỹ thuật, thử nghiệm, kết quả, báo cáo, danh sách thành phần, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn;

“(Các) giá” nghĩa là (các) giá được nêu trong Thỏa thuận;

“Hợp đồng Mua bán” có nghĩa là hợp đồng được hình thành theo phần 2 của Điều khoản và Điều kiện này;

“Khách hàng” có nghĩa là (những) người được nêu trong Thỏa thuận;

“ Dịch vụ ” có nghĩa là các dịch vụ (bao gồm bất kỳ phần nào trong đó) được thực hiện bởi Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức hoặc các Chi nhánh của Phế liệu Việt Đức như được nêu trong Thỏa thuận;

“Đặc điểm kỹ thuật” có nghĩa là liên quan đến Hàng hóa, các đặc điểm kỹ thuật, phân loại hoặc cấp ngành, bao gồm trọng lượng và khối lượng của Hàng hóa đó có thể được thông báo cho / từ Khách hàng và / hoặc được nêu trong Thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn: tất cả thông tin về bất kỳ mô tả nào giải thích chất lượng, loại và / hoặc chức năng của Hàng hóa;

“Thời hạn” có nghĩa là khoảng thời gian thực hiện cam kết giữa Việt Đức và Khách hàng như được nêu trong Thỏa thuận hoặc nếu không có điều khoản nào được nêu ra, thì điều khoản một năm bắt đầu từ ngày ký cuối cùng trên Thỏa thuận;

1.2 tất cả các tiêu đề chỉ để dễ tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc xây dựng hoặc giải thích các Điều kiện;

1.3 trừ khi ngữ cảnh yêu cầu:

1.3.1 các tham chiếu đến số ít bao gồm số nhiều và ngược lại; và

1.3.2 tham chiếu đến bất kỳ giới tính nào bao gồm mọi giới tính

1.4 tham chiếu đến bất kỳ quy chế hoặc quy định nào sẽ bao gồm bất kỳ quy định cấp dưới nào được thực hiện theo quy định đó và sẽ được hiểu là tham chiếu đến quy chế, điều khoản theo luật và / hoặc pháp luật cấp dưới đó như được sửa đổi, bổ sung, mở rộng, hợp nhất, tái ban hành và / hoặc thay thế và có hiệu lực theo thời gian;

1.5 bất kỳ từ nào theo sau các từ “bao gồm”, “bao gồm”, “bao gồm”, “đặc biệt” hoặc bất kỳ từ hoặc cách diễn đạt nào tương tự sẽ được hiểu không giới hạn và do đó sẽ không giới hạn nghĩa của các từ đứng trước chúng; và

1.6 nghĩa vụ đối với một bên trong việc mua sắm hoặc đảm bảo việc thực hiện hoặc vị thế của người khác sẽ được hiểu là nghĩa vụ chính của bên đó.

2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Các Điều Khoản Tiêu Chuẩn
Các Điều Khoản Và Điều Kiện Tiêu Chuẩn Của Công Ty Thu Mua Phế Liệu Việt Đức.

2.1 Tùy thuộc vào bất kỳ sự thay đổi nào theo Điều kiện 2.8, mỗi lần thu mua hoặc giao Hàng hóa bằng hoặc đến Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức trong Thời hạn sẽ luôn tuân theo các Điều kiện này và sẽ được coi là một Hợp đồng mua hàng riêng biệt vào mỗi trường hợp được hình thành dựa trên các Điều kiện này, loại trừ tất cả các điều khoản và điều kiện khác, bao gồm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào mà Khách hàng có ý định áp dụng theo bất kỳ xác nhận hoặc xác nhận nào về đơn đặt hàng, báo giá, Đặc điểm kỹ thuật, phiếu giao hàng, hóa đơn hoặc tài liệu tương tự, cho dù tài liệu đó có được đề cập đến trong Mua hàng hay không Hợp đồng.

2.2 Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức sẽ thu mua và tái chế, thông qua tái sử dụng hoặc bán để tái sử dụng, kim loại phế liệu từ các địa điểm Khách hàng tham gia. Thu mua Phế liệu Việt Đức sẽ phản hồi trong một thời gian hợp lý khi được Khách hàng tham gia địa điểm thu mua phế liệu thông báo. Để thuận tiện cho việc thu mua, Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức có thể tùy ý cung cấp cho Khách hàng (Khách hàng chịu rủi ro), bỏ qua / thùng để lưu trữ tại (các) trang web của mình. Nếu Khách hàng đang giao các thùng hoặc Hàng hóa cho chúng tôi, việc giao hàng đó sẽ diễn ra trong vòng hai ngày kể từ khi Việt Đức yêu cầu.

2.3 Để tránh nghi ngờ, Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thùng phế liệu của Việt Đức được đặt tại địa điểm của mình và sẽ hoàn toàn bồi thường cho Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức nếu mất mát, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ: khiếu nại, thiệt hại, thương tích và / hoặc tử vong phát sinh từ hoặc đối với các thùng đó trong khi chúng được đặt tại các trang web của Khách hàng.

2.4 Mỗi thông báo thu mua / nhận Hàng hóa từ Khách hàng sẽ được coi là một đề nghị của Khách hàng để cung cấp Hàng hóa theo các Điều kiện này. Hợp đồng mua bán sẽ chỉ được hình thành khi Công ty TNHH Phế liệu Việt Đức thu mua Hàng hóa (nơi Hàng hóa do Việt Đức thu mua phế liệu) hoặc Việt Đức chấp nhận Hàng hóa (nơi Hàng hóa được giao bởi Khách hàng) tại cơ sở của mình theo quy định tại khoản 7 dưới đây.

2.5 Tất cả các Hợp đồng mua hàng (bao gồm bất kỳ đơn đặt hàng nào) của Công ty cho Khách hàng sẽ tuân theo các Điều kiện này, loại trừ tất cả các Điều kiện khác.

2.6 Việc giao Hàng cho Công ty sẽ được coi là bằng chứng thuyết phục về việc Khách hàng chấp nhận các Điều kiện.

2.7 Khách hàng không được hủy bỏ Hợp đồng mua bán khi đã hình thành. Công ty có quyền hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng mua hàng bất kỳ lúc nào trước khi giao / thu Hàng hóa, trong trường hợp trách nhiệm duy nhất của Công ty sẽ là trả cho Khách hàng (các) Giá cho Hàng hóa mà Công ty. Để tránh nghi ngờ, Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận theo điều khoản 11.4.

2.8 Lưu theo cách khác được quy định rõ ràng trong Hợp đồng Mua bán, không có sự thay đổi nào đối với các Điều kiện sẽ có hiệu lực trừ khi điều đó được lập thành văn bản và được ký bởi Đại diện được ủy quyền hợp lệ thay mặt cho Công ty.

2.9 Không hợp đồng nào được coi là hợp lệ nếu không đáp ứng các điều kiện của khoản 2 này.

3. HÀNG HOÁ

3.1 Việt Đức sẽ cân Hàng hóa khi hàng hóa đến địa điểm của nó. Trừ khi có thỏa thuận khác, trọng lượng hoặc số lượng đơn vị của bất kỳ lô hàng nào được Việt Đức hoặc các Chi nhánh của Việt Đức ghi lại khi giao Hàng hóa tại Cơ sở sẽ là bằng chứng kết luận về trọng lượng hoặc số lượng đơn vị của Hàng hóa mà Việt Đức và / hoặc các Chi nhánh và sẽ tạo cơ sở cho việc tính Giá. Để tránh nghi ngờ, chữ ký nhận hàng của đại diện Việt Đức hoặc các Chi nhánh của Việt Đức trên phiếu xuất kho của nhà vận chuyển sẽ không phải là bằng chứng về nội dung hoặc trọng lượng của lô hàng đã nhận tại Cơ sở.

3.2 Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn, quy định hiện hành và các yêu cầu pháp lý khác liên quan đến việc sản xuất, đóng gói, đóng gói và vận chuyển Hàng hóa.

3.3 Nếu Công ty đồng ý mua Hàng hóa của Khách hàng theo phương thức bán hàng theo mẫu thì Khách hàng xác nhận rằng Hàng hóa được cung cấp sẽ tương ứng với chất lượng của hàng mẫu được cung cấp.

3.4 Công ty sẽ có quyền kiểm tra Hàng hóa bất kỳ lúc nào trước khi thu tiền / giao hàng. Khách hàng sẽ không từ chối một cách vô lý bất kỳ yêu cầu nào của Công ty để thực hiện việc kiểm tra và thử nghiệm đó và sẽ cung cấp cho Công ty mọi quyền truy cập và hỗ trợ hợp lý cần thiết để thực hiện việc đó.

3.5 Bất kể việc kiểm tra hoặc thử nghiệm nào như vậy, Khách hàng sẽ vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Hàng hóa và bất kỳ việc kiểm tra hoặc thử nghiệm nào như vậy sẽ không làm giảm hoặc ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của Khách hàng theo Hợp đồng.

3.6 Khách hàng thừa nhận rằng bản chất của việc tuân thủ Hợp đồng và Công ty sẽ có quyền từ chối Hàng hóa hoặc chấm dứt Hợp đồng theo các điều khoản của Điều kiện này nếu Hàng hóa (hoặc một phần trong đó) không có trong sự phù hợp với kỳ vọng.

3.7 Khách hàng sẽ không cung cấp Hàng hóa bị Loại trừ cho các Chi nhánh của phế liệu Việt Đức và các nhà thầu phụ được ủy quyền của phế liệu Việt Đức mà không có sự chấp thuận và đồng ý trước bằng văn bản của Việt Đức về các dịch vụ được yêu cầu và mức giá phải trả.

3.8 Trước khi việc giao Hàng hóa diễn ra, Khách hàng sẽ thông báo bằng văn bản cho phế liệu Việt Đức về bất kỳ chất độc hại nào hoặc bất kỳ mối nguy tiềm ẩn nào khác có trong hoặc liên quan đến Hàng hóa và sau đó là thông tin liên quan đến bất kỳ thay đổi nào trong các chất hoặc nguy cơ đó (hoặc phải có coi chừng.

3.9 phế liệu Việt Đức có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào một thông số kỹ thuật cho phế liệu Việt Đức Hàng hóa và / hoặc các Chi nhánh của nó tin rằng Hàng hóa có chứa các chất độc hại hoặc nguy cơ tiềm ẩn khác. Nếu Khách hàng không thể sản xuất Thông số kỹ thuật cho Hàng hóa theo yêu cầu, thì phế liệu Việt Đức và các Chi nhánh của nó có thể thay mặt Khách hàng tiến hành kiểm tra Hàng hóa thay mặt Khách hàng để đưa ra Thông số kỹ thuật. Việt Đức sẽ không vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này và có thể từ chối Hàng hóa nếu Khách hàng không cung cấp Thông số kỹ thuật hoặc cho phép phế liệu Việt Đức và các Chi nhánh sản xuất Thông số kỹ thuật cho Hàng hóa.

Các Điều Khoản Và Điều Kiện Tiêu Chuẩn
Các Điều Khoản Và Điều Kiện Tiêu Chuẩn Của Công Ty Thu Mua Phế Liệu Việt Đức.

4. GIÁ PHẾ LIỆU

4.1 Người bán chấp nhận rằng, tất cả các Giá được liệt kê trong Thỏa thuận và / hoặc trong Hợp đồng mua bán chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Bất kể bất kỳ điều gì trái với điều này trong Thỏa thuận, Việt Đức sẽ cập nhật cho Khách hàng thường xuyên (kể cả bằng lời nói) về mức giá phế liệu Việt Đức phải trả cho Hàng hóa được thu mua phế liệu hoặc giao hàng. Tất cả các tham chiếu đến các công thức và chỉ số được cung cấp hoặc thông báo cho Khách hàng trong Thời hạn chỉ là để hướng dẫn và để tránh nghi ngờ, Khách hàng đồng ý rằng tất cả các khoản tiền được thanh toán cho mỗi lần giao hàng / thu tiền là đầy đủ và quyết toán cuối cùng cho Hàng hóa nhận được bởi Việt Đức và không có khoản tiền nào khác sẽ đến hạn ngoài số tiền mà Việt Đức đã chuyển cho Khách hàng.

4.2 Bất kỳ khoản tiền nào phải trả theo Hợp đồng không bao gồm bất kỳ loại thuế, nghĩa vụ, phí và lệ phí hiện hành nào do bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác áp đặt vào từng thời điểm và sẽ được thanh toán ngoài số tiền đó theo cách thức và tỷ lệ được quy định bởi pháp luật từ tùy từng thời điểm, tùy thuộc vào việc bên trả tiền đã nhận được hóa đơn thuế giá trị gia tăng hợp lệ. Ngoài ra, tất cả các khoản tiền mà Công ty phải trả liên quan đến việc mua Hàng hóa là Giá sẽ bao gồm tất cả các chi phí và chi phí trừ khi các Bên có thỏa thuận ngược lại.

5. THANH TOÁN

5.1 Tùy thuộc vào việc Khách hàng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản của Hợp đồng, Công ty sẽ thanh toán Giá cho Khách hàng theo điều khoản 5 này.

5.2 Việt Đứccó thể:

5.2.1 theo quyết định của mình cung cấp một quyết toán tài chính cho Khách hàng khi kết thúc quá trình xử lý Hàng hóa; hoặc

5.2.2 thanh toán Hàng hóa cho Khách hàng tại điểm Giao hàng; hoặc

5.2.3 thanh toán trước khi Giao hàng; hoặc

5.2.4 thanh toán theo hóa đơn của Khách hàng nhận được sau khi Giao Hàng.

5.3 Nếu khách hàng xuất hóa đơn, trước hoặc sau khi Giao Hàng, Việt Đức có thể chuyển khoản tiền đó cho Khách hàng trong vòng bốn mươi lăm ngày kể từ ngày Giao hàng. Trong trường hợp áp dụng, mỗi hóa đơn sẽ là một hóa đơn thuế hợp lệ và sẽ chứa các thông tin sau: ngày lập hóa đơn, số hóa đơn, thời hạn liên quan đến hóa đơn, hàng hóa liên quan đến hóa đơn và thùng. Hóa đơn sẽ được gửi đến Công ty theo địa chỉ mà Công ty có thể thông báo cho Khách hàng vào từng thời điểm.

5.4 Công ty sẽ có quyền bù trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà Khách hàng phải chịu đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà Công ty có đối với Khách hàng, cho dù trách nhiệm pháp lý đó là hiện tại hay tương lai, đã thanh lý hay chưa thanh lý, theo Hợp đồng hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác giữa các bên hoặc nguyên nhân khác của hành động và không phân biệt loại tiền tệ của mệnh giá của nó.

5.5 Việc Công ty không thực hiện việc thanh toán trước sẽ cấu thành sự chấp nhận của Công ty cung cấp hàng hóa hoặc làm phương hại đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Công ty có thể có đối với Khách hàng, bao gồm cả quyền thu hồi bất kỳ số tiền nào đã trả thừa hoặc trả sai cho Khách hàng.

6. KÍ HỢP ĐỒNG

6.1 Khách hàng không được giao Hàng hóa theo từng đợt riêng biệt hoặc lập hóa đơn Giá cho từng đợt riêng trừ khi được Công ty đồng ý. Nếu Công ty đồng ý, mỗi lô hàng sẽ được hiểu là một Hợp đồng Mua hàng riêng biệt và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, Công ty sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ:

6.1.1 coi tất cả các Hợp đồng cho tổng Hợp đồng Mua bán là bị từ chối nếu Khách hàng không giao hàng hoặc thực hiện bất kỳ phần hoặc giai đoạn nào; và

6.1.2 từ chối bất kỳ hoặc tất cả các khoản thanh toán trong tổng Hợp đồng Mua bán nếu Công ty có quyền từ chối bất kỳ khoản thanh toán nào.

7. GIAO HÀNG, MUA HÀNG

7.1 Nếu Hàng hóa được Nhà cung cấp giao đến địa điểm kinh doanh của Công ty hoặc địa chỉ được nêu trên Hợp đồng mua bán, Khách hàng sẽ tự chịu rủi ro khi xếp dỡ Hàng hóa theo chỉ dẫn của Công ty.

7.2 Hàng hóa sẽ được giao vào ngày hoặc trong khoảng thời gian được chỉ định trong Hợp đồng Mua bán, hoặc nếu không có thời hạn đó được chỉ định thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày của Hợp đồng Mua.

7.3 Khách hàng sẽ đảm bảo rằng:

7.3.1 Hàng hóa được đánh dấu theo hướng dẫn của Công ty và bất kỳ quy định hoặc yêu cầu hiện hành nào của người vận chuyển và / hoặc được đóng gói và bảo quản đúng cách để đến được điểm đến trong điều kiện có thể chấp nhận được;

7.3.2 mỗi lần giao hàng sẽ đi kèm với một phiếu giao hàng, trong đó có ghi số đơn đặt hàng, ngày đặt hàng, số lượng hoặc khối lượng nguyên vật liệu được cung cấp và trong trường hợp giao hàng từng phần, số dư chưa thanh toán còn lại sẽ được giao ; và

7.3.3 trước khi giao hàng hoặc thực hiện, Công ty sẽ được cung cấp bằng văn bản danh sách theo tên và mô tả về bất kỳ đặc tính hoặc thành phần có hại hoặc có khả năng gây hại nào trong Hàng hóa được cung cấp dù đang được sử dụng hay cách khác.

7.4 Công ty có quyền đánh dấu, tách biệt hoặc cách ly Hàng hóa ngay khi giao hàng. Điều này được thực hiện vì mục đích bảo mật và Công ty sẽ không được coi là đã chấp nhận Hàng hóa vì lý do này cũng như Khách hàng sẽ không có quyền phản đối trên cơ sở này đối với bất kỳ việc từ chối Hàng hóa nào sau đó.

7.5 Không có Hàng hóa nào được cung cấp theo Hợp đồng sớm hơn ngày đã thỏa thuận để giao hàng sẽ được chấp nhận hoặc thanh toán trừ khi Công ty thông báo cho Khách hàng về ý định chấp nhận và thanh toán.

7.6 Không ảnh hưởng đến các quyền khác của Công ty theo Hợp đồng, nếu Hàng hóa được giao cho Công ty vượt quá số lượng đã đặt hàng, Công ty sẽ có quyền giữ lại và thanh toán phần vượt quá theo (các) Giá (được cung cấp rằng phần hàng thừa được giao có cùng chất lượng hoặc chất lượng với Hàng hóa) hoặc từ chối hàng hóa thừa và trả lại cho Khách hàng với chi phí của Khách hàng.

7.7 Công ty sẽ không được coi là đã chấp nhận Hàng hóa cho đến khi có mười bốn (14) ngày để kiểm tra chúng sau khi giao hàng (“Chấp nhận”). Công ty cũng sẽ có quyền từ chối Hàng hóa trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày kiểm tra nếu Hàng hóa không tuân thủ Hợp đồng liên quan hoặc chứa Hàng hóa không thể chế biến hoặc theo ý kiến ​​hợp lý của Việt Đức hoặc các Chi nhánh của nó, không đóng gói một cách an toàn. Để tránh nghi ngờ, việc thanh toán Hàng hóa tại điểm giao hàng sẽ không được coi là chấp nhận Hàng hóa.

7.8 Nếu Hàng hóa không được giao vào ngày quy định trong Hợp đồng Mua bán hoặc theo thỏa thuận của các Bên, thì, theo lựa chọn của mình, Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do vi phạm Điều này Điều 7.8.

8. RỦI RO / SỞ HỮU

8.1 Rủi ro đối với Hàng hóa sẽ được chuyển cho Việt Đức khi được Việt Đức chấp nhận theo điều khoản 7 ở trên. Quyền sở hữu trong Hàng hóa sẽ được chuyển cho: (a) Công ty khi giao hàng nếu Hàng hóa được giao bởi Khách hàng, (b) về việc gửi Hàng hóa vào thùng nếu thùng được Việt Đức cung cấp tại địa điểm của Khách hàng và / hoặc (c) khi nhận hàng Hàng hóa nếu không có thùng được cung cấp bởi Việt Đức.

9. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1 Nếu được yêu cầu để thực hiện Hợp đồng có hiệu lực, các Bên ủy quyền cho Bên kia sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ của Bên kia cho mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng. Các Bên sẽ không có bất kỳ quyền nào khác đối với Quyền Sở hữu Trí tuệ của Bên kia.

9.2 Khách hàng đảm bảo rằng Hàng hóa, cũng như việc sử dụng, bán lại hoặc nhập khẩu của chúng, không vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào ngoại trừ bất kỳ vi phạm nào phát sinh từ bất kỳ Thông số kỹ thuật, bản vẽ, mẫu hoặc mô tả nào do Công ty cung cấp.

10. HẠN CHẾ VÀ HỦY HỢP ĐỒNG

10.1 Khách hàng đảm bảo, đại diện và cam kết với Công ty rằng Hàng hóa:

10.1.1 sẽ có chất lượng thỏa đáng và phù hợp với bất kỳ mục đích nào do Khách hàng đưa ra hoặc được Khách hàng biết bằng văn bản hoặc bằng lời nói tại hoặc trước khi Hợp đồng được hình thành;

10.1.2 số lượng lớn Hàng hóa sẽ phù hợp với mô tả hoặc mẫu nếu việc bán theo mẫu;

10.1.3 sẽ tương ứng về mọi khía cạnh với bất kỳ Thông số kỹ thuật, mẫu hoặc mô tả nào được cung cấp cho Công ty; và

10.1.4 sẽ tuân thủ tất cả các yêu cầu, quy định theo luật định và các quy tắc ứng xử tự nguyện liên quan đến Hàng hóa và việc bán, cung cấp và vận chuyển chúng.

10.2 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của Công ty (dù rõ ràng hay ngụ ý), nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng (bao gồm cả việc giao hàng không thành công hoặc chậm trễ) hoặc Công ty chấm dứt Hợp đồng theo các điều khoản của Hợp đồng này thì Công ty có thể (nhưng không có nghĩa vụ), cho dù Hàng hóa đã được chấp nhận hay chưa:

10.2.1 hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các phần hoặc giai đoạn còn lại nếu Hợp đồng chưa được chấm dứt;

10.2.2 từ chối chấp nhận bất kỳ việc giao Hàng hóa tiếp theo nào mà Khách hàng cố gắng thực hiện; và

10.2.3 yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bất kỳ chi phí bổ sung, tổn thất hoặc chi phí nào mà Công ty phải gánh chịu dưới bất kỳ hình thức nào do Khách hàng vi phạm Hợp đồng hoặc không giao Hàng hóa vào ngày đến hạn hoặc tất cả.

10.3. khiếm khuyết hoặc chậm trễ trong việc thực hiện hoặc thực hiện cẩu thả, bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng theo Thỏa thuận.

11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1 Nếu Khách hàng:

11.1.1 vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận mà không thể khắc phục được; hoặc

11.1.2 cam kết một vi phạm nghiêm trọng đối với Thỏa thuận có thể được khắc phục nhưng không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi có thông báo bằng văn bản nêu rõ vi phạm và yêu cầu Công ty phải khắc phục, thì Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản về hiệu lực đó cho Khách hàng.

11.2 Công ty có thể chấm dứt Thỏa thuận ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản về hiệu lực đó cho Khách hàng nếu Khách hàng trở nên vi phạm.

11.3 Sau khi hết hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng:

11.4 Mỗi Bên có thể chấm dứt sự thuận tiện này sau sáu mươi (60) ngày thông báo bằng văn bản cho bên kia.

12. NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

12.1 Khách hàng sẽ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình một cách hợp lý và kịp thời. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, Khách hàng và các Chi nhánh của Khách hàng sẽ luôn: (a) cung cấp cho Việt Đức và các Chi nhánh của mình những hướng dẫn và chỉ dẫn kịp thời và hợp lý liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ; (b) phản hồi nhanh chóng các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn mà Việt Đức hoặc các Chi nhánh của nó hoặc nhà thầu phụ được ủy quyền của nó yêu cầu để thực hiện các dịch vụ; (c) thông báo và tham khảo ý kiến ​​với Việt Đức và / hoặc các Chi nhánh của Việt Đức ngay lập tức trong trường hợp Khách hàng hoặc các Chi nhánh của Khách hàng biết về bất kỳ vấn đề nào hoặc các vấn đề tiềm ẩn phát sinh liên quan đến việc thực hiện các Dịch vụ; (d) không, bất cứ lúc nào, cản trở việc cung cấp bởi Việt Đức, Các Chi nhánh của nó và các nhà thầu phụ được ủy quyền của Dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hiểm hoặc tăng chi phí cho các Chi nhánh của Việt Đức và các nhà thầu phụ được ủy quyền cung cấp Dịch vụ; (e) có được và duy trì hiệu lực tất cả tư cách thành viên, giấy phép, đăng ký, phê duyệt, đồng ý hoặc tư cách cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này hoặc theo cách khác đối với Dịch vụ và (f) tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

13. CHUNG

13.1 Thời gian sẽ là bản chất của tất cả các ngày, khoảng thời gian và khoảng thời gian mà Khách hàng được yêu cầu tuân thủ theo Thỏa thuận và bất kỳ ngày, khoảng thời gian và khoảng thời gian nào có thể được thay thế bằng thỏa thuận bằng văn bản của các bên.

13.2 Các quyền và biện pháp khắc phục hậu quả của Công ty được nêu trong Điều kiện là bổ sung và không loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào do luật pháp quy định.

13.3 Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền nào phát hiện là bất hợp pháp, bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị cắt khỏi Thỏa thuận và điều này sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

13.4 Sự chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện một quyền hoặc biện pháp khắc phục theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận sẽ không cấu thành việc từ bỏ hoặc ngăn cản hoặc hạn chế việc thực thi quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào trong tương lai, cũng như việc thực hiện đơn lẻ hoặc từng phần của một quyền hoặc biện pháp khắc phục ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Việc từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục, vi phạm hoặc mặc định nào sẽ chỉ có hiệu lực nếu nó được lập thành văn bản và có chữ ký của bên trao quyền đó và chỉ trong các trường hợp và mục đích mà quyền đó được đưa ra và sẽ không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ điều gì khác đúng, khắc phục, vi phạm hoặc vỡ nợ.

13.5 Tài liệu này phác thảo toàn bộ thỏa thuận giữa các bên, tất cả các thỏa thuận và điều khoản của họ đã được thực hiện trước đó đều vô hiệu và mối quan hệ của các Bên chỉ được điều chỉnh theo các điều khoản của thỏa thuận này.

13.6. sự đồng ý bằng văn bản. Sự đồng ý như vậy bị từ chối một cách bất hợp lý.

13.7 Công ty sẽ có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, tính phí, giữ quyền tin cậy cho bất kỳ người nào và xử lý theo bất kỳ cách nào khác với bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa thuận và ký hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận.

13.8 Không điều gì trong Điều kiện 12 này sẽ được giải thích hoặc được hiểu là hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của bất kỳ người nào đối với hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật.

14. LƯU Ý

14.1 Mọi thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được đưa ra theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận sẽ được lập thành văn bản và được gửi qua đường bưu điện / đường hàng không được ghi lại đến địa chỉ của bên đó.

14.2 Bất kỳ thông báo hoặc liên lạc nào được đưa ra phù hợp với Điều kiện 13.1 sẽ được coi là đã được gửi nếu được ký gửi khi giao hàng.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

15.1 công ty, bao gồm trách nhiệm pháp lý tối đa của công ty theo thỏa thuận này và / hoặc hợp đồng mua bán gì hơn thế nữa (bao gồm không giới hạn theo bất kỳ cách nào) (bao gồm trong hợp đồng, nguồn (bao gồm tiêu cực này), tiêu chuẩn khác) đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất nào cũng gây ra sẽ được giới hạn đối với hàng ngàn đô la hoa kỳ ($ 10.000.00). Không bao giờ bắt đầu, không bên bên nào hoặc các tranh chấp tôn trọng của họ bao gồm trách nhiệm pháp lý của họ (nếu có) đối với bên khác hoặc ảnh hưởng tôn trọng của họ đối với bất kỳ vấn đề nào mà bất cứ bất hợp pháp cho bên bên được loại trừ hoặc trách nhiệm miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

15.2 công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ hợp đồng nào ngoài ra (bao gồm không giới hạn theo bất kỳ cách nào) (dù trong hợp đồng, bảng (bao gồm sự đàm phán), phạm vi nghĩa vụ, khôi phục theo bất kỳ chỉ số hoặc sai lầm khác) hoặc lợi nhuận bị chống trộm, mất doanh nghiệp, mất cơ hội, mất hàng hóa, mất hàng, thiệt hại hoặc sửa dữ liệu hoặc bất kỳ mất bất kỳ đúng hoặc hậu quả hoặc bất cứ thiệt hại nào là gây ra thiệt hại hoặc không phải bên khác có khả năng phát hiện .

16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN

16.1 Thỏa thuận này và bất kỳ Thỏa thuận nào dưới đây sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Texas (không tham chiếu đến các nguyên tắc xung đột luật của chúng).

Thông tin liên hệ công ty thu mua phế liệu Việt Đức

Công ty TNHH phế liệu Việt Đức

Hotline: 097.15.19.789 – 0944.193.567

Email: phelieuvietduc@gmail.com

Website: https://phelieuvietduc.com

Địa chỉ: 105/1 Đường M1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Địa chỉ 2: Số 56, Đường Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội
Địa chỉ 3: 105/1 đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã Số Thuế: 0314235066

error: Đội ngũ của chúng tôi làm việc liên tục để chống tình trạng sao chép hình ảnh và ăn cắp nội dung. Mong bạn tôn trọng!
097.15.19.789